Privacyverklaring

Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring

Hongarije Holidays vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat uw persoongegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hongarije Holidays verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

Hongarije Holidays verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:?

 • Wettelijke verplichting
  Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving
 • Levering diensten
  Wanneer u diensten van Hongarije Holidays afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch, per mail of via onze website) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Contact
  Wanneer u contact met ons opneemt telefonisch, per mail of via de website (contactformulier) leggen wij dit en de historie daaromheen vast.?
 • Nieuwsbrieven en e-mailings
  Wij informeren u over onze (nieuwe) diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven.?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.?Voor zover Hongarije Holidays gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

Hongarije Holidays gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Hongarije Holidays toegang tot uw gegevens. Hongarije Holidays bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.?

E-mail en nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres om informatie toe te sturen over de door u afgenomen diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) diensten van Hongarije Holidays als u ons daarom heeft verzocht. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) diensten kunt u altijd weer intrekken door te mailen naar?[email protected].

Uw rechten

Na een bepaalde periode wist Hongarije Holidays persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage
  U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling
  U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking
  U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
 • Vergetelheid
  U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over diensten van Hongarije Holidays (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Hongarije Holidays om uw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan Hongarije Holidays ([email protected]), onder vermelding van ‘mijn privacy’. Per post kan ook: Hongarije Holidays, Componistensingel 57, 3906 BT? Veenendaal. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee weken op uw verzoek.

Datalekken

Hongarije Holidays houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring

Hongarije Holidays gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er ??n vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina?s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone.

Klik hier?voor de cookieverklaring van Hongarije Holidays.

Hongarije Holidays en andere websites

Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: Hongarije Holidays, Componistensingel 57, 3906 BT Veenendaal.

U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met Hongarije Holidays via telefoonnummer +31 (6) 41169400. Of mail via?[email protected].

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.